CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI İÇERİĞİ

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI’nın (CMP) ilk kuruluşu 2007 yılında hayata geçirilen ve 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Programı ile bölgesel politika öncelikleri arasına girmiştir. Bu program, az gelişmiş bölgelerde, büyüme merkezi işlevi görecek kentsel merkezlerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulmuştur. İlk yıllar, Diyarbakır, Erzurum, Şanlıurfa ve Van illerini kapsayan CMP’na 2014 yılında Gaziantep’te dâhil edilmiştir. O dönemde bu programın içeriğini turizm potansiyelini geliştirici projeler ile tarihi kent dokusunun ortaya çıkartılması oluşturmaktaydı.

2016 yılında, 22 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

 • 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Kuruluşu Hakkında Kanuna, Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin madde eklenmiş,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa, kamu alımlarının bölgesel kalkınma ve teknolojik gelişme amaçlı kullanımına ilişkin madde eklenmiş,
 • 11 Ocak 2017 Tarihli ve 29945 Sayılı Resmî Gazete ile Uygulama Usul ve Esasları 2016/9596 sayılı karar ile belirlenmiştir.

Bu Programın amaç ve kapsamı şu şekildedir:

 • Görece az gelişmiş 23 ilde, istihdam, üretim ve ihracatı artırmak,
 • İmalat sanayii ile çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projelerini desteklemek,
 • İmalat sanayiinde; yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesisleri ayağa kaldırmak.

Cazibe Merkezleri Programı, 5 Bölgeyi, 8 Merkezi ve 23 ili kapsamaktadır. Aşağıdaki haritada daha detaylı olarak bölge ve illeri görebilirsiniz.

Program 4 destek paketinden oluşmaktadır:

  1. Yatırım ve Üretim Destek Paketi
  2. Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi
  3. Çağrı Merkezi Destek Paketi
  4. Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi

Bu dört destek paketinin içeriğindeki Destek kalemleri ,aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1.Yatırım ve Üretim Destek Paketi2.Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi3.Çağrı Merkezi Destek Paketi4.Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi
1.Danışmanlık Hizmeti Desteği1.Nakdi Taşınma Desteği1.Bina Tahsis Desteği1.Veri Merkezi Enerji Desteği
2.Yatırım Yeri Tahsisi Desteği2.Teşvik Desteği2.Fiber İletişim Altyapısı Desteği2.Fiber İletişim Altyapısı Desteği
3.Bina Yapımı Desteği3.Danışmanlık Hizmetleri Desteği3.Personel Eğitim Desteği3.Yatırım Yeri Tahsisi Desteği
4.Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği4.Yatırım Yeri Tahsisi Desteği4.Yatırım Yeri Tahsisi Desteği4.Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği
5.Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği5.Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği5.Bina Yapım Desteği
6.Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği6.Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

 

 1. Yatırım ve Üretim Destek Paketi

 

A.1 Danışmanlık Hizmeti Desteği

İşletmelere aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti verilecektir:

 • Fizibilite etüdü
 • Mühendislik projeleri
 • Başlangıç eğitimleri

Banka doğrudan hizmet verebilir veya danışmanlık hizmeti satın alabilir

Danışmanlık hizmeti bedeli Bankaca karşılanır

 

A.2 Yatırım Yeri Tahsisi Desteği

 • Bina yapımı desteğine konu yatırımların,
 • Üretim tesisini taşıyan yatırımcıların,
 • Çağrı merkezi yatırımlarının,
 • Veri merkezi yatırımlarının,

yatırım yeri ihtiyacını karşılamak amacıyla uygulanır.

 

 

A.3 Bina Yapımı Desteği

 

İmalat sanayiinde faaliyet gösteren ve Bina Yapımı Desteğinden faydalandırılacak yatırımcılar için:

 • OSB içindeki boş parseller,
 • OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsalar,

üzerinde fabrika binası yapılmak üzere YİKOB (Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Daire Başkanlığı) veya İl Özel İdaresine devredilir.

 

Yatırım ve Üretim Destek Paketi ile Çağrı Merkezi Destek Paketinden desteklenen yatırımların bina ihtiyacının karşılanması:

YİKOB veya İl Özel İdaresine devrolunan parsel üzerinde;

 • Bina maliyeti Banka tarafından belirlenir
 • Bina inşaatı yatırımcı, YİKOB veya İl Özel İdaresi veya TOKİ tarafından yapılır, bedeli hakediş usulüyle ödenir
 • OSB parseli/arsası kendisine ait imalat sanayii yatırımcıları da mülkiyeti YİKOB/ İl Özel İdaresine devretmek kaydıyla bu destekten faydalanabilir, mülkiyeti devretmeyi tercih etmezse Faizsiz Yatırım Kredisi Desteğinden faydalandırılabilir
 • Bina mülkiyeti yatırımcıya kiralanmak üzere YİKOB veya İl Özel İdaresinde olur.

 

Bina Yapımı Desteği:

 • Destek, 20.000 m2 ve 10 milyon TL üst sınırı ile uygulanır, kalanı öz kaynakla karşılanır
 • Bina, yatırımcıya rayiç kira bedelinin yüzde 10’u üzerinden kiralanır
 • Mülkiyet, taahhütlerin asgari 15 yıl yerine getirilmesi halinde yatırımcıya devredilir, Çağrı Merkezi Destek Paketi kapsamında inşa edilen binalar devredilmez
 • Devir bedeli, binanın tamamlandığı andaki nominal değeri üzerinden tahsil edilir
 • Yatırım süreci devam eden veya yarım kalmış yatırımlar için, taşınmaz mülkiyeti YİKOB veya İÖİ’ye devredilmezse;
 • Bina YİKOB/İÖİ tarafından tamamlanır
 • Maliyetin bina değerine nispetinde mülkiyete ortak olunur

A.4 Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

 • Çağrı ve Veri Merkezleri hariç, Program kapsamındaki tüm projeler için uygulanabilir.
 • Kredi tutarı; proje bazında Bankaca belirlenir
 • 1 yıl anapara ödemesiz dönem dâhil 4 yıl vade,
 • Yerli makine-teçhizat veya yerli patente dayalı teknoloji kullanımında 2 yıl ödemesiz 5 yıl vade
 • Faiz desteği, Banka cari faiz oranının % 50’si kadardır.
 • Kredinin vadesi, azami 2 yıl anapara ödemesiz dönem dâhil 6 yıldır
 • Yerli makine-teçhizat kullanımında veya yerli patente dayalı teknoloji kullanımında vade 3 yıl anapara ödemesiz dönem dâhil 10 yıldır
 • Kredinin limiti;
  • Bina kredilerinde 10 milyon TL
  • Çağrı merkezi makine ekipman ve donanım ve yazılım harcamaları için istihdam başına 4.000 TL
 • Asgari yüzde 30 öz kaynak şartı, öz kaynak ile orantılı kredi kullanımı
 • Kullanılmış makine-teçhizata kredi kullandırılmaz
 • Banka, kredilendireceği makine ve teçhizatı ve binayı teminat olarak kabul eder.

 

 

A.5 Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği

 • Çağrı ve Veri Merkezleri hariç, Program kapsamındaki tüm projeler için uygulanabilir.
 • Kredi tutarı; proje bazında Bankaca belirlenir.
 • 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vade,
 • Yerli makine-teçhizat veya yerli patente dayalı teknoloji kullanımında 2 yıl ödemesiz 5 yıl vade
 • Faiz desteği, Banka cari faiz oranının % 50’si kadardır.

 

 1. Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi

 

Bankanın taşınmasını uygun göreceği üretim tesisini CMP illerine taşıyan yatırımcılara,

 • 2 yıl içinde taşınmak ve
 • Taşındığı ilde asgari 200 kişi istihdam etmek kaydıyla
 • İşletme başına 1 milyon TL’ye kadar Nakdi Taşınma Desteği
 • Tesisini taşıyan yatırımcıların yatırımları yeni yatırım kabul edilir taşındığı bölgenin istihdama yönelik teşviklerinden yararlandırılır.
 • Yatırımcı Yatırım Yeri Tahsisi Desteğinden faydalandırılabilir.
 • Yatırımcılara, bina ve yeni makine-teçhizat yatırımları için Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği verilebilir.
 • Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği verilebilir.

 

 1. Çağrı Merkezi Destek Paketi
 • Asgari 200 kişi istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı
 • Atıl kamu binalarının tahsisine imkân veren Bina Tahsisi Desteği
 • Fiber İletişim Altyapısı desteği: İlk kurulum maliyetleri
 • Kurulum aşamasında Personel Eğitim Desteği (personel başına en fazla 2.500 TL)
 • Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ve Bina Yapımı Desteği: Yatırım yeri ve bina mülkiyeti İl Özel İdaresi veya YİKOB’da kalır, devredilmez
 • Makine-teçhizat, yazılım-donanım için Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

 

 1. Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi

Veri Merkezi Yatırım Desteği

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının olumlu görüşü üzerine;

 • Asgari 5.000 m2 beyaz alan, TIER-3 (hizmet süreklilik standardı) veya üstü seviyede veri merkezi
 • Elektrik enerjisi maliyetlerinin KDV hariç yüzde 30’unun 10 yıl süreyle karşılanmasını kapsayan Veri Merkezi Enerji Desteği
 • Fiber İletişim Altyapısı desteği: İlk kurulum maliyeti
 • Yatırım Yeri Tahsisi Desteği kapsamında yatırım yeri tahsis edilir ve 15 yılın sonunda emlak vergisine esas bedel karşılığında devredilir
 • Kredide asgari yüzde 30 öz kaynak şartı

GENEL KOŞULLAR:

YARARLANMA KOŞULLARI

 • İmalat Sanayii: Asgari sabit yatırım tutarı 2 milyon TL, asgari istihdam 30 kişi
 • Çağrı merkezi yeni yatırımı: Asgari istihdam 200 kişi, hizmet sözleşmesi yapmış olma
 • Veri Merkezi: Asgari 5000 m2 beyaz alan, ANSI/TIA-942’ye göre TIER-3 veya üstü seviyede olma
 • Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi: Son iki yıl üretimi sürdürmüş olma, taşındıktan sonra asgari 200 kişi istihdam, iki yıl içinde taşınma
 • Faizsiz kredi desteği kapsamında kredilendirilecek yatırımın asgari yüzde 30’unun özkaynaklardan karşılanması
 • OSB dışında arsaların altyapı giderleri karşılanmaz.

ÖNCELİK KRİTERLERİ

 • Sağlanacak istihdam sayısı
 • İthal ikamesi ürün üretimi
 • İhracat potansiyelinin olması
 • Yatırımın ileri geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte olması
 • Ar-Ge ve yenilik içermesi
 • Yerli makine/teçhizat kullanımı, yerli teknoloji kullanımı
 • Fizibilite raporuna dayalı teknik, ekonomik ve mali sürdürülebilirlik
 • İllerde ve bölgelerde arz ve talep dengesi gözetilerek atıl kapasite oluşturulmaması
 • Optimum üretim ölçeğinin gözetilmesi
 • Proje ile ilgili alanda tecrübe ve/veya kurumsal kapasiteye sahip olmak
 • İmalat sanayii yatırımlarında organize sanayi bölgelerine öncelik
 • Yatırımcının mali gücü

Teminat

 • Bina Yapımı Desteği ile birlikte Faizsiz Yatırım Kredisi Desteğinde sadece makine- teçhizat teminat olarak alınır.
 • Bina Yapımı Desteğinden yararlanmaksızın sadece Faizsiz Yatırım Kredisi Desteğinden faydalanan yatırımlarda bina ve makine-teçhizat teminat olarak alınır.
 • Çağrı merkezi yatırımlarında makine-teçhizat teminat olarak alınır.
 • Veri merkezi yatırımlarında bina, makine ve teçhizat teminatın yüzde 80’i kabul edilir, kredinin yüzde 20’si için ilave teminat alınır.

Kira Bedeli

 • Bina Yapımı Desteğinde binalar, çağrı ve veri merkezlerine yönelik Yatırım Yeri Tahsisi Desteğinde arsalar yatırımcıya kira karşılığında kullandırılır.
 • Kira sözleşmesi yatırımcıyla YİKOB veya İl Özel İdaresi arasında imzalanır.
 • Kira bedeli SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketlerince belirlenecek rayiç kira bedelinin yüzde 10’u şeklinde uygulanır ve her yıl yeniden değerleme değer artış oranı nispetinde artırılır.
 • Kira gelirleri Program Hesabına gelir kaydedilir.

Taşınmaz Mülkiyetinin Devri

 • Çağrı Merkezi Paketi hariç olmak üzere, yatırımcıya kiralanmak suretiyle tahsis edilen parsel, taşınmaz ve binaların mülkiyeti asgari on beş yıl süreyle desteğe konu üretim faaliyetinin sürdürülmesi, asgari istihdam şartının bu sürenin tamamında istihdam edilecek adam ay toplamının %80’inden az olmamak kaydıyla yerine getirilmesi halinde bina için sağlanan nominal destek tutarı, parsel veya taşınmaz için ise emlak vergisine esas metrekare birim değeri toplamı karşılığında devredilebilir.

Değerlendirilmesi Komite Kararına Bağlı Olan Yatırımlar

 • Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, küp şeker,
 • Entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme ile bunlarla entegre olmayan yem üretimi yatırımları,
 • 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme tesisleri,
 • Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon dışındaki yatırımlar,
 • Kütlü pamuk işleme yatırımları,
 • İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon TL’nin üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon TL’nin üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar,
 • Demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar,
 • Sentetik elyaf ve sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.
Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com/?p=960
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI İÇERİĞİ
Etiketlendi:                                                                         

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram