AB PROJELERİ KAPSAMI ( HORIZON / EUREKA-EUROSTAR-CLUSTER PROJE CAGRILARI)

Bu kategorimizde, çoğumuza uzak gelen, bazılarımıza da karmaşık gelen belki hiç araştırmadığımız AB Projeleri ile ilgili fırsatları, başvuru şartlarını, alınacak destekleri, vb.  konuları paylaşacağız.

Bu yazımızda, bu projelerin dahil olduğu yeni çerçeve programı 2014-2020 yıllarını kapsayan  Horizon (Ufuk) 2020, Eureka, Eurostar, Cluster yapılar ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız:

HORIZON 2020:

Horizon 2020, Avrupa Birliği’nin yeni dönem (2014-2020) Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır. Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlatılmıştır ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programıdır.

Horizon 2020 çağrı konuları üç ana bölümde incelenmektedir:

Horizon 2020 Programında teşvik edilen hususlar;

 • KOBİ’lerin katılımının desteklenmesi
 • Uluslararası İşbirliği faaliyetlerinin planlanması
 • Projelerin kalıcı etkisinin vurgulanması
 • Sürdürülebilir kalkınmaya etkisi
 • Farklı tematik alanlarda projelerin sosyo ekonomik boyutuna yer verilmesi
 • Fikirlerin ticarileşmesi, geniş yenilik algısı, sektörler arası yenilik
 • Yeni aktörlerin projelere dahil edilmesinin önemsenmesi
 • Cinsiyet, etik konular ve proje sonuçlarına açık erişim konularına vurgu

Bu üç proje alanı ile ilgili farklılıkları ve birbirleri ile ilişkilerini görebileceğimiz şekil aşağıdadır:

Bu üç ana grubun her birinin alt alanları ile bütçeleri aşağıdaki gibidir:

1.       Bileşen «Bilimsel Mükemmeliyet»

Programın Toplam Bütçesi (milyar €)

 

22,53 m€

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC):

‘En iyi Bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül araştırma’

 

12,07 m€

Yeni ve Gelişen Teknolojiler:

‘Farklı yenilik alanları oluşturmak için araştırmada işbirliği’

 

2,49 m€

Marie Curie Faaliyetleri:

‘Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları’

 

5,68 m€

Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dahil):

‘Birinci kalite imkanlara erişim’

 

2,29 m€

2.       Bileşen «Endüstriyel Liderlik»

Programın Toplam Bütçesi (milyar €)

 

15,68 m€

Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler (KET)

(Bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme, imalat teknolojileri, uzay)

 

 

12.,49 m€

Risk Sermayesine Erişim

(Araştırma ve yenilik için risk sermayesi ve özel finans desteği)

 

2,62 m€

 

KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı

(Her tip KOBİ için her türlü yenilik formunun teşvik edilmesi)

 

   0,57 m€

+ KET ve TSÇ’nin %20’si

3.       Bileşen «Toplumsal Sorunlara Çözümler»

Programın Toplam Bütçesi (milyar €)

 

27,36 m€

Sağlık, demografik  değişim ve refah   6,89 m€
Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve biyo-ekonomi  

3,55 m€

Güvenli, temiz ve verimli enerji   5,47 m€
Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma   5,84 m€
İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler   2,84 m€
Değişen Dünya’da Avrupa – Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar   1,21 m€
Güvenli Toplumlar – Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması   1,56 m€

.

HORIZON 2020  için fonlama modelleri ve hibe destek oranları:

q  Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) projeleri : %100

q  Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için : %100)

q  Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : %100

q  ERC projeleri : %100

q  Marie Sklodowska-Curie projeleri : %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund projeleri hariç)

q  Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri ise %70’i bulan oranlarda fonlanmaktadır.

q  KOBİ Fonlama Aracı 3 Faz’dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek oranları aşağıdaki şekildedir:

q  Faz 1: Sabit Destek (Lump sum) : 50.000 Avro

q  Faz 2: %70

q  Faz 3: Doğrudan destek yok

 

 

İlerideki yazılarımızda HORIZON 2020’de araştırma alt yapılarına ve açık olan çağrılara değineceğiz.

EUREKA

 • Eureka, Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçleri kapsayan Ar-Ge  Projeleri, destekleyen bir yapıdır.
 • Standart EUREKA Projesi ve şemsiye projesi olarak adlandırdığımız proje başvuruları her zaman yapılabilir. Küme projeleri için ilgili kümenin belirlediği tarihlerde proje sunulabilmektedir.
 • Bir EUREKA projesi başlatmak için iki farklı EUREKA üyesi ülkeden en az birer katılımcı olması gerekir. Dolayısıyla, Türk firmalarının EUREKA programına proje başvurusunda bulunabilmeleri için üye ülkelerden en az bir tane proje ortağı bulmaları gerekmektedir. EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar, üniversiteler veya araştırma kurumları proje ortağı olarak yer alabilirler.
 • Büyük ölçekli firmalara %60, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.
 • EUREKA platformundaki projelere katılan firmaların aşağıdaki harcamaları desteklenebilecektir:
 1. Personel giderleri.
 2. Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri,
 3. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;
 4. Malzeme ve sarf giderleri,
 5. Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 6. Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
 7. Yeminli mali müşavir giderleri.

 

 • EUREKA projelerinin değerlendirme süresi ortalama olarak 3 aydır.
 • Proje ortağı firma yaptığı  harcamaları TÜBİTAK’a beyan ederek geçerli masraflarının karşılığını kurumdan alır.  Projeye katkı sağlayan  akademisyene ilgili ödemeyi projeyi yürüten firma gerçekleştirir.
 • EUREKA programı pazara dönük, ticarileştirilebilir Ar-Ge projelerine destek  sağlar, bu program aracılığıyla yatırım desteği almak mümkün değildir.
 • Daha önceden TEYDEB’e sunulan bir proje hiç bir değişiklik ve yenilik  yapılmaksızın  EUREKA projesi  olarak  sunulamaz.  Aynı  projenin  EUREKA projesi olarak tekrar sunulması TÜBİTAK tarafından iki kez desteklenmesi anlamına gelir ki bu söz konusu değildir.
 • Standart bir EUREKA projesinin oluşturulması için EUREKA üyesi iki ülkeden proje ortağının olması  gerekmektedir. Bu şart sağlandıktan sonra 3. ülkelerdeki ortaklar da projeye dahil olabilirler.

İlerideki yazılarımızda EUREKA kapsamındaki proje ortaklığı ilanlarına ve açık çağrılara yer vereceğiz.

EUROSTAR:

 • Eureka projelerden farklarından biri Proje ana ortağı; Eurostars üyesi ülkeden, Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun, Ar-Ge yoğun bir KOBİ olmalıdır.
 • Projeye yapılacak katkının en az %50’si, projede yer alan Ar-Ge yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • Proje en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır.
 • Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.
 • Proje başvuruları için herhangi bir teknoloji alanı ya da sektör kısıtlaması bulunmamaktadır ancak projeler sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalıdır.
 • Oluşturulacak konsorsiyumun yapısı hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak proje ana ortağı Eurostars üyesi ülkelerden Ar-Ge yoğun ve Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun bir KOBİ olmalıdır. Bununla birlikte üniversite ve araştırma kuruluşları, KOBİ’lerin veya büyük ölçekli işletmelerin alt yüklenicisi olarak Eurostars projelerinde yer alabilmektedir. Ayrıca proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50’si projede yer alan Ar-Ge yoğun KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir.

 

 

 

 

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com/?p=508
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
AB PROJELERİ KAPSAMI ( HORIZON / EUREKA-EUROSTAR-CLUSTER PROJE CAGRILARI)
Etiketlendi:                                                                                         

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram