AB + Sanayi Bakanlığı / Üniversite-Sanayi İşbirliği, Araştırma Altyapılarının Etkinliği ve Sosyal Yenilik – Kapasite Artışı Proje Teklif Çağrısı – Rekabetçi Sektörler Programı: Araştırma ve Geliştirme

 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Destek Enstrümanı 2014-2020 dönemi (Instrument for Pre-Accession Assistance 2014-2020 – IPA II) kapsamında ilan edilen “Rekabetçi Sektörler Programı: Araştırma ve Geliştirme” başlıklı proje teklif çağrısının son başvuru tarihi 5 Temmuz 2017’ye uzatıldı. Çağrının amacı, Firmalar, Araştırma Enstitüleri ve Teknoloji Transfer ara yüzleri arasında Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) 3 ve 6 arasında olan Ar-Ge faaliyetleri için Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik (ATGY) çerçevesinde işbirliğini, ağları ve uzmanlaşmayı güçlendirmektir. Proje çağrısı, özel sektör kuruluşlarının doğrudan başvurusuna açık olmayıp İmalat Sanayinin ortak faydasına yönelik proje yürütecek aşağıda (Kimler başvurabilir?) listelenen kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurularına açıktır. Proje başvuruları İngilizce olarak yapılacaktır.

Çağrının özel hedefleri:

 • Mevcut veya geliştirilmekte olan kamu veya özele ait Araştırma Altyapılarının işlevselliğini artırmak
 • Üniversite-Sanayi İşbirliğini geliştirmek
 • Sosyal Yeniliğe ilişkin farkındalığı artırmak, Sosyal Yeniliği destekleyici beceri ve kabiliyetleri güçlendirmek

Destek Programının alt başlıkları:

 • Konu Başlığı 2.1.1: Tematik Yetkinlik Geliştirme Desteği
 • Konu Başlığı 2.1.2: Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik (ATGY) Odaklı İşbirliği ve Ağ Oluşturma Desteği

Elektronik başvurular için son tarihi: 5 Temmuz 2017, Çarşamba (saat: 17.00)

Başvuru dokümanlarının elden teslimi için son tarih: 12 Temmuz 2017, Çarşamba (saat: 17.00)

Duyuru: https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari

 

Tanımlar

Tanım Açıklama
Akıllı Uzmanlaşma Endüstriyel, eğitimsel ve yenilikçi politikaları, -bilgi temelli yatırımlar için- sınırlı sayıda öncelikli alanı bir araya getirerek, güçlü yönler ve karşılaştırmalı avantajlara odaklanan bir yaklaşımdır.
İleri Teknoloji Yüksek Ar-Ge yoğunluğu olan, katma değerli ve ileri safha teknoloji
Teknoloji Ticarileştirme Bir fikrin veya yeni/ geliştirilmiş bir ürün-sürecin pazara taşınması ve mali bir değer ortaya çıkarılmasıdır.
Teknoloji Hazırlık Seviyesi Belirli bir teknolojinin olgunluk seviyesini değerlendirmede kullanılan bir ölçüm sistemidir. Teknoloji hazırlık seviyeleri hakkında bilgiye aşağıda yer alan web sitesinden ulaşabilirsiniz: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
Teknoloji Transferi Daha fazla gelişim ve daha ileri seviyede ticarileştirme amacıyla bilimsel bulguların bir kurumdan başka bir kuruma aktarılması sürecidir.
Teknoloji Transferi Aracıları Fiziki yakınlığı sayesinde, üniversite ve sanayi arasındaki teknoloji transfer süreçlerindeki, farklı boyutları yöneten yapılardır.

Bu belgede Teknoloji Transfer Arayüzleri olarak değinilen yapılar şunlardır:

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)
 • Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)
 • Üniversitelerde yer alan kuluçka merkezleri
 • Ortak Çalışmaya Dayalı Araştırma Merkezleri
Sosyal Yenilik Sivil toplumu güçlendirmede farklı unsurların sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak geliştirilen stratejiler, kavramlar, fikirler ve/veya örgütlerdir. Sosyal yenilik, yeniliğin sosyal süreçlerini ve sosyal amaçları olan yenilikleri de kapsar.
ERA Finansal destekten yararlanan kurum/kuruluş
PTD Proje Tanımlama Dokümanı

Kimler başvurulabilir?

Aşağıdaki kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilirler. Bir Başvuru Sahibi en fazla bir projesi ile başvuru yapabilir.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB’ler)*
 • Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO’lar)*
 • Üniversiteler
 • Araştırma Merkezleri ve Enstitüleri (Özel şirket/birim araştırma merkezleri hariç olmak üzere)
 • Yukarıda listelenen kurumlara bağlı Dernek, Vakıf ve Birlikler

*Yetkili organlarının gelecek projenin nihai ödemesinden sonraki en az 5 yıl boyunca proje faaliyetlerinden elde edilen kârı dağıtmayacaklarına dair yazılı ve yasal olarak bağlayıcı, karar almaları şartıyla TGB yönetici şirketleri ve TTO’lar uygun başvuru sahipleridir.

Ortaklık: Başvuru Sahipleri bir veya daha fazla sayıda ortakla birlikte başvuru yapmalıdır. Ortaklar, başvuru sahibinden de istenen tüm şartları karşılamalıdır.

Aşağıdaki kurum ve kuruluşlar hazırlanacak projelerde ortak olarak yer alabilirler. Bir Başvuru Sahibi, en fazla 1 bir başka projede daha ortak olarak yer alabilir. Bir ortak, en fazla 2 projede ortak olarak yer alabilir.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB’ler)
 • Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO’lar)
 • Üniversiteler
 • Araştırma Merkezleri ve Enstitüleri (Özel şirket/birim araştırma merkezleri hariç olmak üzere)
 • TGB’ler, TTO’lar, Üniversiteler ile Araştırma Merkezleri ve Enstitülerine bağlı Dernek, Vakıf ve Birlikler
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • İhracat Birlikleri
 • Ticaret ve/veya Sanayi Odaları
 • Ticaret Borsaları
 • Kalkınma Ajansları
 • Dernekler ve Vakıflar

Projelerden beklenen Sonuç Göstergeleri, Çıktı Göstergeleri, Temalar ve Faaliyet Türleri

Konu BaşlıklarıSonuç GöstergeleriÇıktı GöstergeleriTemalarFaaliyet Türleri
Konu Başlığı 2.1.1: Tematik Yetkinlik Geliştirme DesteğiSonuç göstergeleri projenin ilk çıktılarıdır1; dolaylı bir özellik arz ederler ve proje süresi sonunda veya projenin tamamlanmasından kısa bir zaman sonra gerçekleştirilmiş olmaları gerekir. Bu Çağrı kapsamında sunulan projeler, Program çerçevesinde Eylem 2 için oluşturulan bir veya daha fazla sonuç göstergesine (S) doğrudan katkı yapmalıdır:Çıktı Göstergeleri, projenin, proje ürünleri veya çıktılarının doğrudan kazanımlarıdır. Çıktılar proje süresi boyunca ve/veya proje bittikten sonra elde edilmelidir. Bu Çağrı kapsamında sunulan projeler, Program çerçevesinde Faaliyet 2.1 için oluşturulan bir veya daha fazla çıktı göstergesine katkı sağlamalıdır:Temalar, bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında finanse edilen projeler için tematik kavramlardır. Bir proje mutlaka bu Çağrı için belirlenen aşağıdaki temalardan en az biriyle ilgili olmalıdır:Projeler aşağıda listelenen faaliyetlerden bir veya daha fazlasından oluşabilir. Faaliyet listesi tahmini olup yukarıda tanımlanan temalar için geçerlidir. Bu faaliyet türlerinin verilmesindeki amaç, başvuru sahiplerine rehberlik etmek ve başvuru sahiplerini yönlendirmektir. Proje faaliyetlerinin tümünün hedef grubun ortak yararına hizmet etmesi gerekmektedir.
Bu konu başlığı altında projeler, tematik odak alanında/alanlarında Akıllı Uzmanlaşmayı hedeflemelidir. Bu kapsamda projelerden aşağıdakileri sağlaması beklenmektedirS.1 Alınan ulusal patent sayısıÇ.1 Yeni ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi için başlatılan araştırma ortaklığı sayısıKonu başlığı 2.1.1 Tematik Yetkinlik Geliştirme Desteği altındaki temalar:Belirli tematik alanlarda; Ar-Ge yetkinliği sağlamak amacıyla; tesisler oluşturulması veya işler hale getirilmesi ya da mevcut merkezlerin kalite ve yetkinliklerinin arttırılması
Üniversitelerin ve diğer araştırma enstitülerinin potansiyellerinin; Teknoloji Transfer Arayüzleri ve sanayi ile işbirliği içerisinde daha iyi değerlendirilmesi S.2 Uluslararası ve bölgesel onaylanmış patent sayısı [Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)+ AvrupaÇ.2 Geliştirilen ve prototipi üretilen yeni ve yenilikçi ürün sayısı·           1. Belirli tematik alanlarda yetkin ATGY merkezleriYeni fikirler ve teknolojiler üretilmesi için laboratuvar alanları oluşturulması/geliştirilmesi ve bu laboratuvarların, tematik alanlar özelinde kavram doğrulama aşaması testleri için bir platform olarak hizmet sağlaması
Özellikle bölgenin sanayi potansiyelini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak , belirli tematik alanlarda yetkinlik geliştirmelerini sağlayacak altyapılar ve ağlar geliştirmesiPatent Sözleşmesi (EPC)]Ç.3 Ulusal patent başvurusu sayısı·           2. Belirli tematik alanlarda test ve analiz merkezleriSinerji oluşturmak, bilgi paylaşımını ve işbirliğine dayalı iş ilişkilerini en uygun hale getirmek ve belirli alanlarda teknoloji ve araştırma kümeleri oluşturmak veya bunları güçlendirmek için ATGY sisteminde paydaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturulması
Konu başlığı 2.1.1 altında uygulanan projeler, S.1, S.2, S.4 ,S.5 ve S.6’dan birine veya birden fazlasına doğrudan katkı sağlamalıdır.S.3 Eko-yenilikçi ürünler dâhil olmak üzere, başarılı bir şekilde ticarileştirilen ürün sayısıÇ.4 Türkiye’den yapılan bölgesel ve uluslararası patent başvurusu sayısı [Patent İşbirliği AnlaşmasıKonu başlığı 2.1.2 ATGY Odaklı İşbirliği ve Ağ Oluşturma Desteği altındaki temalar:Sosyal yönü olan yenilikçi ürünler de dahil olmak üzere ürün prototipleri üretilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini destekleyecek hizmetler
Bu konu başlığı altında yer alan projeler, Tedarik ve Teknik Destek bileşenlerinden oluşabilir.S.4 Kurulan yenilikçi işletme sayısı(PCT) ve Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)]1. ATGY odaklı stratejik ve kurumsal kamu özel işbirlikleri ve ağlar.Üniversite ve sanayinin ortak araştırma çalışmaları için mekanizmalar oluşturulması
S.5 Desteklenen kuruluş/işletmede yaratılan araştırma işi sayısıÇ.5 Ar-Ge projelerinde çalışan kadın araştırmacı (mühendis, teknisyen vb.) sayısı2. Ulusal ve uluslararası fonları hedefleyen proje geliştirme platformları (özellikle H2020, COSME, Eureka, Eurostar gibi AB fonları)Belirli tematik alanlarda uluslararası teknoloji transfer ekosistem oyuncuları/paydaşlarının uluslararası ağ oluşturma faaliyetleri
S.6 Sermaye finansmanı araçlarından faydalanan yenilikçi girişimci/KOBİ sayısı3. Belirli ileri teknolojiye/teknolojilere odaklı ağlar ve işbirlikleriBelirli tematik alanda/alanlarda Avrupa’daki Ar-Ge kurumları ve merkezleriyle ortaklıklar oluşturmak için hazırlık çalışmaları ve stratejileri
Tematik alan özelinde işbirliği yapma potansiyelini destekleyecek, büyük şirketler ve başlangıç şirketlerini bağlantılı hale getirecek mekanizmalar kurulması
Sosyal yeniliğe yönelik çalışmalar, -uygulanabildiği yerde- ürünlerinin/hizmetlerinin toplumsal etkisini artırabilecek büyük ölçekli işletmeler ve yenilikçi araçlarla hizmetlerinin toplumsal etkisini
artırabilecek kamu kurumlarını da (yerel yönetimler dâhil) hedefleyen faaliyetler
Prototiplemesi yapılmış ürünlerin test ve sertifika hizmetlerine yönelik hazırlık çalışmaları
Sektörde ihtisaslaşma, ihtisas alanı, hizmet sunum kılavuz ve rehberlerine odaklanmış pazar araştırmaları, ihtiyaç analizleri, tanı çalışmaları, anket, analitik çalışmalar, sektör analizleri haritalandırma ve kıyaslama faaliyetleri
Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirebilecek hukuki iyileştirmeler (sadeleştirme dahil) için politika teklifleri geliştirme çalışmaları
Hizmet sunum kılavuz ve rehberlerinin hazırlanması
Ar-Ge merkezlerinin yönetimleri, Ar-Ge personeli, araştırmacıları ve iş geliştirme yöneticileri ve ayrıca girişimciler ve KOBİ’ler için eğitim ve diğer türlerde kapasite geliştirme faaliyetleri
Tematik alanlarda veri tabanı/bilgi sistemleri geliştirilmesi, mevcut sistem/ağlara üyelik
Farkındalık artırma, tanıtım ve görünürlük faaliyetleri
Ulusal ve uluslararası seviyede olabilecek şekilde; üniversiteler, teknoloji transfer arayüzleri ve özel sektör arasında ATGY odaklı stratejik ve kurumsal işbirlikleri, ortaklıklar ve ağ oluşturma faaliyetleri
Ulusal ve uluslararası fonlar (özellikle H2020, COSME, Eureka, Eurostar gibi AB fonları) tarafından desteklenen projelerin uygulanması kapsamında ilgili aktörlerin kapasitelerini artırmak için bu aktörler arasında uzun dönemli stratejik ve kurumsal ortaklıklar oluşturulması
Belirli ileri teknoloji/teknolojilere odaklı ağlar ve işbirlikleri
Konu Başlığı 2.1.2: ATGY Odaklı İşbirliği ve Ağ Oluşturma DesteğiOrtaklıklar için marka geliştirme ve ortaklıkların kabiliyetlerinin/kapasitelerinin pazarlanması da dahil olmak üzere, uluslararasılaşma için strateji geliştirilmesi
Bu konu başlığı, akademi, sanayi ve teknoloji arayüzleri arasında uzun dönemli stratejik ortaklıklar başlatmayı (veya mevcut olanları geliştirmeyi) ve bunları bölgesel, ulusal, uluslararası ağlara entegre etmeyi amaçlamaktadır.
Ortaklıkların proje süresiyle sınırlı olmaması, tersine, uzun dönemde ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak büyük ölçekli Ar-Ge ürünleri ortaya çıkaracak yarı kurumsal işbirliklerine dönüşmesi beklenmektedir.
Konu başlığı 2.1.2 altında uygulanacak projeler, stratejiler, faaliyetler, roller ve sorumluluklar da dahil olmak üzere belirli bir alanda yenilikçi aktörler arasında ATGY odaklı proje ortaklıklarını doğrudan desteklemeli ve bu proje teklif çağrısı için oluşturulan Sonuç Göstergelerinin en az birisine katkı sağlamalıdır: S.1, S.2, S.3, S.4 ,S.5 ve S.6.
Bu konu başlığı altında yer alan projeler sadece teknik destek bileşeninden oluşabilir.

 

Proje süresi: Azami 36 ay

Proje uygulama yeri ve öncelikli odak bölgeler: Projeler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir yerde uygulanabilir. Bununla birlikte RYSOP, Faaliyet 2.1 için yüksek ve orta-yüksek gelirli bölgelere öncelik vermektedir. Dolayısıyla değerlendirme sırasında öncelik şu bölgelere verilecektir: TR10 (İstanbul), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik), TR51 (Ankara), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR31 (İzmir), TR61 (Antalya, Isparta, Burdur), TR32 (Aydın, Denizli, Muğla), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR22 (Balıkesir, Çanakkale), TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak), TR62 (Adana, Mersin), TR52 (Konya, Karaman), TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir).

Destekleme

Gösterge Bütçe € 17,3 milyon
Proje başına destek tutarı üst limiti Konu Başlığı 2.1.1: Tematik Yetkinlik Geliştirme Desteği: Azami € 5 milyon (asgari € 1 milyon)
Konu Başlığı 2.1.2: ATGY Odaklı İşbirliği ve Ağ Oluşturma Desteği: Azami € 3 milyon (asgari € 1 milyon)
Destekleme oranı Azami %100

 

 • Gösterge bütçe: € 60 milyon
 • Destek Tutarı: Azami € 10 milyon (asgari € 2 milyon)
 • Destekleme oranı: Azami %100

Desteklenen harcamalar

Kapsam Desteklenen harcama kalemleri
Tedarik Bileşeni Tedarik bileşeni, önerilen proje için gerekli makine ve ekipmanların tedariki, imalatı, teslimatı, boşaltılması, kurulumu, işletmeye alınması, bakımı ve satış sonrası hizmetlerini kapsar.

Aşağıda listelenen gider kalemlerine dair kurulum maliyetleri de uygun maliyet olup, kullanıcılar için eğitim ile hırsızlık ve suça engel olmak için güvenlik ve hırsızlık önleme sistemlerinin oluşturulmasını da içerir.

 • Bilgisayar ekipmanları ve endüstriyel ve ticari araç-gereçler de dahil makine – ekipman
 • Uzmanlaşmış araçlar
 • Bilgisayar yazılım ve lisansları
 • Bilgi/veri tabanlarına üyelik
 • Ofis mobilyası hariç mobilya ve demirbaş
Teknik Destek Bileşeni Teknik Destek Bileşeni, inceleme/araştırma ve teknik yardım faaliyetlerinden oluşmaktadır. Teknik destek bileşeni genellikle dış bilgiden faydalanmak için başlatılır. Aşağıda örnek Teknik Destek giderleri yer almakta olup Teknik Destek giderleri aşağıdakilerle sınırlı değildir:

 • Danışmanlık hizmetleri (yönetimsel yetkinlikler de dahil olmak üzere)
 • Mentörlük ve eğitim
 • Analitik çalışmalar ve analizler (örneğin, karşılaştırma, araştırma çalışmaları, Pazar analizi, değer zinciri analizi, haritalandırma vb.)
 • İhtiyaç analizi çalışmaları ve raporları
 • Yazılım geliştirme

Aşağıdaki giderler uygun maliyet olarak kabul edilebilir:

 • Kilit uzman ve kilit olmayan uzmanların maliyetleri (başvuru sahibi ve ortakların personeli uzman olarak değerlendirilmez, söz konusu kişilere ödeme yapılmaz)
 • Arızi Harcamalar: Eğitim kursları organizasyonu (yer, lojistik ve eğitim malzemeleri), çalışma ziyaretleri organizasyonu, firmadan firmaya (B2B) toplantılar, çeviri, yurt içi ve dışı fuarlara katılım, ağ oluşturma faaliyetleri, pazarlama, tanıtım etkinliklerine katılım veya bunların organizasyonu, ulusal ve uluslararası yarışmalar, kapasite geliştirme faaliyetleri vb.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Bu çağrı kapsamında sunulacak projeler, kavram doğrulama aşamasından (THS 3) ilgili ortamda teknolojinin ispatına (THS 6) geçecek Ar-Ge faaliyetlerini desteklemelidir. Daha yüksek THS’ye yönelik proje başvuruları Faaliyet 2.2. kapsamına girmektedir. Ar-Ge projelerinin geçişken yapısı nedeniyle, 6’dan daha yüksek THS’ye yönelik faaliyetler içeren başvurular da proje kapsamında sağlanacak hizmetlerin, hedef grupların, faaliyetlerin ve çıktıların ağırlıklı olarak THS 3 ve 6 arasında olması durumunda- geçerli olacaktır.
 • Proje başvuruları İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Proje tedarik bileşeni kapsamında alınan mal ve ekipmanların asgari 5 yıl boyunca, yapılarında veya uygulama koşullarında ve amaçlarında önemli bir değişiklik olmaksızın işler halde tutulması ve böylece proje uygulama sürecinin tamamlanması sonrasında başlangıçtaki hedeflerini yerine getirmesi gerekmektedir.
 • Olgunluk ve Hazırlık Durumu: Tüm projelerin 2019 ilk çeyreğine kadar uygulama (sözleşmenin imzası) için hazır hale getirilmesi beklenmektedir. Başvuru sahibi ve ortaklar, alınacak tüm ekipman ve makinelerin yerleştirileceği, hazır halde bulunan altyapı ve tesisleri olduğunu göstermelidirler. Tesisler için, iskan belgesinin bir örneği sunulmalıdır. Ayrıca, tüm başvuru sahipleri ve ortakların, projeleri yönetmek için teknik, ve idari kapasiteleri olduğunu ve ayrıca projenin ekonomik yönden cazip olduğunu göstermeleri gerekmektedir.
 • Süreklilik ve Sürdürülebilirlik: Projeler, proje amacı paralelinde fonksiyonlarını, proje uygulama sürecinin tamamlanması sonrasında en az 5 sene sürdürmelidir. Başvuru sahibinin, Başvuru Formlarında ve bu rehberin Ek-G “İş Modeli” kapsamında sürdürülebilirlik planlarına dair bilgi vermesi beklenmektedir. Proje tedarik bileşeni kapsamında alınan mal ve ekipmanların azami 5 yıl boyunca, yapılarında veya uygulama koşullarında ve amaçlarında önemli bir değişiklik olmaksızın işler halde tutulması ve böylece proje uygulama sürecinin tamamlanması sonrasında başlangıçtaki hedeflerini yerine getirmesi gerekmektedir. Proje kapsamında sağlanan fonlarla satın alınan ekipman ERA’da kalmalıdır. Projenin yapısı, söz konusu ekipmanların nihai kullanıcı/kullanıcıların mülkiyetinde olmasını veya nihai kullanıcıya transferini gerektiriyorsa, bu durum başvuruda açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Gelir Getirme: Proje kapsamında, gelir getirme durumu; yararlanıcı, ortak veya hedef grup (uygun sektörlerinden birinde faaliyet gösteren KOBİ) seviyesinde ortaya çıkabilir. Projeler için kar amacı gütmeme kuralı uygulanır ve bu nedenle ERA, diğer ekonomik faaliyetlerinin çapraz sübvansiyonunu önlemek için ayrı bir hesap tutmalıdır. Projedeki ekonomik faaliyetlerden sağlanan herhangi bir gelir, projenin tamamlanması sonrasındaki 5 yıl içerisindeki proje faaliyetlerine yeniden yatırılmalıdır.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 • Bilgi talepleri için son tarih: 06.2017
 • Bilgi taleplerine verilen cevapların yayınlanması için son tarih: 23.06.2017
 • Elektronik Başvurular için son tarih: 05.07.2017
 • Başvuru evraklarının Bakanlığa teslimi için son tarih: 12.07.2017
 • Kısa listeye kalan başvuru sahiplerine niyet mektubu gönderilmesi: Eylül 2017
 • Ek doğrulamaların tamamlanması: Ekim 2017
 • Seçilme/reddedilme bildirimi ve Protokol imzalanması: Kasım 2017
 • PTD’nın olgunlaştırılması ve nihai hale getirilmesi ile Operasyonel Anlaşmanın imzalanması: 2018 1. Çeyrek

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: Bilgi talepleri 19.06.2017, saat: 17.00’ye kadar rspinfo@sanayi.gov.tr adresine iletilebilir. Bilgi taleplerinde proje teklif çağrısı başlığının (FAALİYET 2.1 Araştırma ve Geliştirme) ve kodunun (CISOP.2.1/01) belirtilmesi gerekmektedir. Sorulara birebir cevaplar verilmeyecek olup Başvuru sahiplerine karşı eşit yaklaşım ilkesine sadık kalmak amacıyla, sorular ve cevapları her hafta düzenli olarak gruplanarak, en geç 05.06.2017 tarihine kadar Rekabetçi Sektörler internet sitesinde   haftalık olarak düzenli bir şekilde yayınlanacaktır.

Rekabetçi Sektörler internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com/?p=1673
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
AB + Sanayi Bakanlığı / Üniversite-Sanayi İşbirliği, Araştırma Altyapılarının Etkinliği ve Sosyal Yenilik – Kapasite Artışı Proje Teklif Çağrısı – Rekabetçi Sektörler Programı: Araştırma ve Geliştirme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram