SOSYAL İŞLETMELERİN FİNANSMANI İÇİN İŞLEM MALİYETİ DESTEĞİ TEKLİF ÇAĞRISI

Bu hibe aracılığıyla, EaSI katılımcısı ülkelerdeki sosyal işletmelere yönelik 500 000 Avro’nun altındaki hacimlerde özsermaye, yarı ortaklık veya hibrit finansman şeklinde uzun vadeli risk sermaye yatırımları üstlenen finansal aracılar hedeflenmektedir. Bu küçük yatırım biletleri, işlem maliyetlerini düşürmek ve böylece sosyal girişim finans piyasasındaki piyasa başarısızlığının üstesinden gelmeye hizmet edecektir.

Kuruluş Yeri ve Türleri

Aşağıdaki ülkelerde kurulu ve kayıtlı tüzel kişilikler teklif çağrısına tek başına, esas veya eş başvuru sahibi olarak başvurabilirler:

 • AB Üye Ülkeleri
 • AEA Anlaşması kapsamında İzlanda
 • Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Türkiye

HANGİ TÜZEL KİŞİLİKLER BAŞVURABİLİR?

 1. Yatırım fonu, diğer yatırım fonlarına yatırım yapan bir yatırım fonu veya özel bir amaçla kurulmuş/kurulacak fon aracı. Bu durumda adı geçen araçlar ya tüzel kişiliği ile başvurabilir, ya da bu araçların (gelecekteki) yöneticisi başvuru sahibi olabilir. Şüpheye mahal vermemek için (gelecekteki) yönetici, başvurunun sunulduğu tarihte halihazırda kurulu ve kayıtlı bir tüzel kişilik olmalıdır.
 2. Yönetilen hesaplar ve diğer sözleşmeye bağlı düzenlemeler dahil kurulmuş/kurulacak olan bir yatırım planı. Bu durumda ya yatırım planının/yönetilen hesapların yöneticisi ya da (gelecekteki) sözleşme tarafları başvuru sahibi olmalıdır.
 3. Vakıflar.

Bağlı Kuruluşlar

Faaliyetlerle sınırlı olmayan veya yalnızca başvurunun amacı için kurulmamış olan ve uygunluk kriterlerini sağlayan, başvuru sahipleriyle hukuki veya sermaye bağlantısı bulunan tüzel kişiler, projeye bağlı kuruluş olarak katılabilir ve uygun maliyet beyan edebilirler. Bu amaçla, başvuru sahipleri bu bağlı kuruluşları başvuru formunda tanımlayacaktır/belirtecektir.

Konsorsiyum

Başvuru sahibi bir konsorsiyum olabilir.

Tek başına proje başvurusunda bulunan bir kuruluş, uygunluk kriterini karşılamıyorsa başvurusu reddedilir.

Konsorsiyum durumlarında; uygunluk kriterini karşılamayan esas başvuru sahibi ise başvuru reddedilir, eş başvuru sahibi ise bu kuruluş konsorsiyumdan çıkarılarak değerlendirmeye devam edilir. Ayrıca, konsorsiyumdan ayrılan kuruluşa tahsis edilen giderler proje bütçesinden çıkarılır.

Seçim Kriterleri

 • Başvuru sahipleri talep ettikleri hibeler vasıtasıyla gerçekleştirecekleri faaliyetleri tamamlayabilecek finansal ve operasyonel kapasiteye sahip olmalıdırlar.
 • Başvuru sahipleri, teklif edilen yenilikçi eylemleri tamamlamak için ihtiyaç duyacakları operasyonel kaynaklara, profesyonel beceri ve niteliklere sahip olmalıdırlar.
 • Başvuru sahipleri, proje uygulaması sürecinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yeterli ve sağlam fon kaynaklarına erişebilmeli ve gerektiğinde bu kaynakları finansman için kullanabilmelidir.

İhale Kriterleri

Uygunluk ve seçim kriterlerinden başarıyla geçen teklif çağrıları aşağıdaki dört unsur dikkate alınarak değerlendirilecektir:

 • Faaliyetlerin, teklif çağrısının amaçlarına uygunluğu ve yarattığı katma değer (en fazla 30 puan) • Faaliyetlerin ve beklenen çıktıların kalitesi (en fazla 30 puan)
 • Projenin geliştirilme potansiyeli ve sürdürülebilirliği (en fazla 30 puan)
 • Projenin uygun maliyetli olması (en fazla 30 puan)

Program Takvimi

Aşamalar Tarih      /    Tahmini Dönem

 1. a) Çağrının yayınlanması: Mayıs 2017
 2. b) Başvurular için son tarih: 15 Temmuz 2017 – 1 Aralık 2017 – 15 Nisan 2018
 3. c) Değerlendirme dönemi: Son tarihten itibaren 6 hafta sonra
 4. d) Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi: Son tarihten itibaren 3 ay sonra
 5. e) Hibe anlaşmasının imzalanması: Son tarihten itibaren 4 ay sonra

Projelerin Başlama Tarihi ve Süresi

 • Faaliyetlerin başlama tarihi; ya tarafların hibe anlaşmasını imzaladığı tarihten sonraki ilk gün, ya da tarafların üzerinde anlaştıkları bir başka tarih olacaktır.
 • Başlama tarihi hibe anlaşmasının imzalandığı tarihten itibaren en geç altı ay sonra olabilir.
 • Hibe Anlaşması imzalanmadan önce başvuru sahiplerinin proje için harcadıkları tutarlar AB tarafından finanse edilmeyecektir. Dolayısıyla projelerinin zaman çizelgesi hazırlanırken bu husus dikkate alınmalıdır.
 • Projelerin 12 ila 24 ay sürmesi öngörülmekte ve proje hazırlanırken ayların isimleriyle değil sıra numarası verilerek hazırlanması beklenmektedir.

Bütçe

 • Bu teklif çağrısı için öngörülen toplam bütçe tutarı 3 000 000 €’dur.
 • Talep edilen hibe tutarının 300.000 ila 1.000.000 € arasında olması beklenmektedir.
 • Avrupa Komisyonu, kullanılabilir fonların tamamını dağıtmama hakkını saklı tutar.

Eş-finansman oranı

Avrupa Birliği tarafından hibe edilecek bütçe tutarı toplam uygun proje maliyetinin %80’ını aşamaz. Başvuru sahibi ve eş başvuru sahipleri kalan %20’luk maliyeti finanse edebilme yeterliliklerini öz kaynakları veya AB bütçesinden farklı diğer kaynaklar vasıtasıyla garanti etmelidirler.

Nasıl Başvurulabilir

Başvuru sahipleri, başvurularını aşağıdaki adreste yer alan SWIM kullanıcı kılavuzu doğrultusunda elektronik ortamlarda gerçekleştireceklerdir.

Lütfen formu doldurmaya başlamadan önce kılavuzu okuyunuz. http://ec.europa.eu/employment_social/calls/pdf/swim_manual_en.pdf

Ayrıca başvuruya ilişkin ekler de elektronik olarak doldurulabilecektir.

Başvuru formu doldurulduktan sonra, başvuru sahipleri formlarını son başvuru tarihinden (15 Temmuz 2017 / 1 Aralık 2017 / 15 Nisan 2018) önce hem elektronik ortamda hem de orijinal nüshasını posta yoluyla/elden göndermelidir.

Teklifin basılı kopyasının usulüne uygun olarak imzalanması ve aşağıdaki adrese 3 nüsha gönderilmesi gerekmektedir (bir “orijinal” ve iki “kopya” imzalı).

Lütfen teklifinizi kayıtlı posta, ekspres kurye servisi veya sadece elden teslim ile gönderiniz.

Gönderi teslim tarihi konusunda kuşku duymanız halinde gönderi belgesi veya ekspres kurye makbuzunu Avrupa Komisyonu tarafından isteneceği şekilde muhafaza ediniz.

 Başvuru nereye gönderilecek?

Başvuru sahiplerinin formu doldurduktan sonra hem elektronik hem de matbu olarak ibraz etmeleri gerekmektedir:

 • Elektronik İbraz: Başvuruyu onaylamak için “gönder” tuşuna basın. Başvurunun bu adımı geri alınamaz ve son başvuru tarihinden önce yerine getirilmiş olması gerekmektedir.
 • Matbu İbraz: Ekleriyle birlikte usulüne uygun olarak doldurulmuş başvuru ve bilgilerin doğruluğunu kanıtlayan bütün belgeler aşağıdaki adrese son başvuru tarihinden önce gönderilmelidir:
 1. a) Posta yoluyla teslim adresi:

European Commission  (NOT TO BE OPENED BY CENTRAL MAIL SERVICES)  Call for proposals VP/2017/013 – DG EMPL.E1  PLB3 – 05th floor   B-1049 Bruxelles – BELGIUM

 1. b) Elden teslim adresi:

European Commission  Service central de réception du courrier  (NOT TO BE OPENED BY CENTRAL MAIL SERVICES)  Call for proposals VP/2017/013 – DG EMPL.E1  Avenue du Bourget, 1  B-1140 Evere – BELGIUM

Resmi Başvuru ve teklif çağrısı için

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=518&furtherCalls=yes

 

 

Başvuru Sahipleriyle ve Avrupa Komisyonu’yla İletişim

Sözleşme yöneticisi ile potansiyel başvuru sahipleri arasında sadece belli şartlarda ve aşağıda belirtilen durumlarda iletişim mümkün olacaktır:

Tekliflerin sunulması için öngörülen son tarihten önce ve başvuru sahibinin talebi doğrultusunda, Avrupa Komisyonu çağrının amacının doğru anlaşılması için ek bilgi sağlayabilecektir.

Ek bilgiye ilişkin bütün talepler yazılı olarak aşağıdaki adrese yapılacaktır:

empl-vp-2017-013@ec.europa.eu

Çağrı dahilinde iletilecek olan sorular,  tekliflerin son başvuru tarihinden 10 gün öncesine kadar gönderilebilir. Bu sorulara ilişkin yanıtlar en geç başvuru tarihinin dolmasına 5 gün kala iletilecektir.

Başvuru sahiplerine eşit muamele sağlamak amacıyla, Komisyon herhangi bir başvuru sahibinin, eş başvuru sahibinin veya bir eylemin uygunluğuna ilişkin ya da çağrının çıktıları üzerinde resmi sonuçlar yayımlanmadan önce öngörüş beyan etmeyecektir.

Avrupa Komisyonu’na iletilen tüm sorular teker teker değil hep birlikte cevaplanacak ve aşağıdaki sayfada bulunan ilgili teklif çağrısı altında ilan edilecektir:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en

Şeffaflık ve eşit muamele ilkeleri çerçevesinde hiçbir soruya telefon vasıtasıyla cevap verilmeyecektir.

Finansal Koşullar Finansal ve idari açıdan daha detaylı bilgi almak için aşağıda web adresi verilen EK-1’i inceleyiniz:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17747&langId=en

Gerekli Belgelerin Kontrol Listesi

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin olarak başvuru sahiplerine tavsiyeler:

 • Kontrol listesinde belgelerin sırasını takip ediniz;
 • Belgeleri çift yüzlü (önlü arkalı) yazdırınız;
 • Yalnızca çift delikli klasörleri kullanın (ciltlemeyiniz ve yapıştırmayınız; zımbalayabilirsiniz).
Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com/?p=1610
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
SOSYAL İŞLETMELERİN FİNANSMANI İÇİN İŞLEM MALİYETİ DESTEĞİ TEKLİF ÇAĞRISI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram