ULUSLARARASI DİSTRİBÜTÖRLÜK – ALIM-SATIM-ORTAKLIK TALEPLERİ-4

 

 

 

 

NoÜlke
/
Firma
/
Kişi
AdresWeb
Sitesi
/e-mail
/ telefon
SektörTalepÜrün
1Tunus /
Planet
Consulting
/Mr. Badil
BEN CHEIKH
Residence
Bel Air
- Appt.
B 6 -
Boumhel
Ben Arous
ghaddab.
kalthoum
@gmail.com
/ +216.55.
236 502
EmlakSatışT.C.
Tunus
Büyük
elçiliği
Ticaret
Müşavir
liği,
Hammam
Zrıba –
Zaghouan Mevkiinde,
6200 M2’si
kapalı
olmak
üzere
toplam 7,2
H arazi
üzerinde
kurulu
olan
550 Ton/
Gün
üretim
kapasitesi
bulunan
tuğla
fabrikasının satılmak
istendiğini bildirmiştir.
2Bulgaris
tan /
TePro
Metal /
53A, N.
Vaptzarov
Blvd.
East Park
Trade
Center
1407
Sofia,
www.
teprometal.
com / assistant@
teprometal.
vionet.gr / +359.2.
819 31 01
MetalSatışBulgaris
tan’ın
Ankara Büyük
elçiliği,
Ticari ve
Ekonomik
İlişkiler
Ofisi
tarafından, değirmencilik ekipmanları endüstrisi
için çelik
bilyeler
üreticisi olan TePro
Metal
Şirketinin ürünlerini
satmak
istediği bildirilmiştir.
3Tunus /
Planet
Consulting
/Mr.
Badil
BEN
CHEIKH
Residence
Bel Air
- Appt.
B 6 -
Boumhel
Ben Arous
ghaddab.
kalthoum
@gmail.com / +216.55.
236 502
ÇimentoOrtaklıkT.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret
Müşavirliği,
Siliana
İlinde
kurulacak
bir çimento fabrikası
projesi
için
yabancı
firmalarla
işbirliği/
ortaklık
yapılmak istendiğini bildirmiştir.
4Bulgaris
tan /
Hyundai
Heavy
Industries
Bulgaria
/ Mr.
Dimitar
Tashev -
Satınalma
Şefi
dtashev@
hhi-co.bg
Ağır
sanayi
AlımEnerji
trafoları
ve kademe değiştiricileri üretiminde
çalışan
Hyundai Bulgaristan
Ağır
Sanayi
Şirketi;
üretiminde kullandığı malzemeler
için
Ülkemizden
yeni
tedarikçiler aradığını bildirmiştir.
Şirketin kullandığı belli başlı malzemelerin
- cam
roving,
demir ve
demir dışı metallerin eşleştiril
mesinden
elde
edilen
döküm
ürünler, transfor
matörleri
için tank
ve kapak
üretimi,
akım transfor
matörleri, radyatörler, supaplar,
destek
izolatörleri, kablolar vb.
olduğu ve üretiminde kullandığı
diğer
parçaların
üretimini
de gerçek
leştirdiği belirtilmiştir.
5Macaristan
/ ALX
Macar
Ticareti
Geliştirme
Merkezi
/ Alper
BAKIR / İş Geliştirme
Müdürü
İncilipınar
Mah.
Nişantaşı
Sok.
Cazibe
İş Merkezi
No:13
Daire:1301 Şehitkamil / GAZİANTEP
www.alx.
com.tr /
alper.bakir
@alx.com.tr +90.342.
215 3376
MakineSatımALX Macar
Ticareti
Geliştirme
Merkezi
tarafından, otomatik paketleme
ve streç
sarma
makina
larının
üretimini
yapan
Macar
firmasının
işbirliği
yapa
bileceği
Türk
firmaları
aradığı
bildiril
miştir.
Macaris
tan’da
kurulu
olan
şirketin
özellikle
gıda
sanayi,
kimya
sanayi
ve baskı
sanayine
yönelik
olarak
karton,
metal
kutu,
palet ve
balya gibi
ürünlerin
otomatik
paketlen
mesi ve
streç ile
sarılmasına
yönelik
makine
lerin
üretiminde
uzman
laşmış
olduğu ve
bu maki
neler ile
ilgilenen
Türk
firmalar ile görüşmek
istediği belirtilmiştir. Şirketin
uluslar
arası
sertifika
lara sahip
olduğu
ve ürün
lerinin CE
belgeli
olduğu belirtil
miştir.
Şirket ve
ürünleri ile ilgilenen ve bağlantı
kurmak
isteyen kuruluşların
, 'streç
sarma
makinesi' referansıyla
ALX Macar
Ticareti
Geliştirme Merkezi’ne
başvur
maları
gerekmek
tedir.
6Make
donya /
ECONO
MIC
CHAMBER
OF
MACE
DONIA /
Biljana
Peeva-
Gjurik -
Direktör
Str.
Dimitrie
Chupovski
13, Skopje, Macedonia,
www.
mchamber.
mk /
biljana@
mchamber
.mk /
+389.2.
3244 034
MakineAlımMake
donya
Ekonomi
Odası
tarafından,
üyeleri
olan
Makedon
bir şirketin;
ekmek
pişirme,
kurutma, dilimleme,
bayat
ekmek
öğütme
makinesi
vb. ekmek
fırını
ekipman
ları üreten
Türk
firmalarıyla
temas
kurmak
istediği
bildiril
miştir.
7Tunus /
MMSM /
Mr. Maher
MAKNI
53, Avenue
Khaled
Ibn El-
Walid-
L’aouina
2045-
Tunis,
mmsm@
gnet.tn /
+216.71.
725 515
Beyaz
Eşya
AlımT.C.
Tunus
Büyük
elçiliği
Ticaret
Müşavir
liği,
MMSM
adlı
Tunus
firmasının
ocak
(GTİP No:
732111),
elektrikli
ve
ankastre
fırın (GTİP
No:
851660)
ve davlum
baz (GTİP
No:
841460)
ithal
etmek
istediğini
bildir
miştir.
8Tunus /
Societe
des
Patisseries Madame
Zarrouk / Mohamed ZARROUK
Siege
Social :
41-43
Rue
Escham
.1002
Tunis,
mohamed
zarrouk53
@yahoo.fr / +216.71.
759 552
MakineAlımT.C.
Tunus
Büyük
elçiliği
Ticaret
Müşavir
liği,
Tunuslu
pastane
zinciri
Societe
des
Patisse
ries
Madame
Zarrouk
adlı
firmanın,
künefe
yapımında kullanılan makineler
ve
dona
nımlar
ithal
etmek
istediğini
bildiril
miştir.
9Macaris
tan /
ALX
Macar
Ticareti
Geliştirme
Merkezi /
Alper
BAKIR / İş Geliştirme
Müdürü
İncilipınar
Mah.
Nişantaşı
Sok. Cazibe
İş Merkezi
No:13
Daire:1301 Şehitkamil / GAZİANTEP
www.alx.
com.tr /
alper.
bakir@
alx.com.tr
/ +90.342
.215
3376
MedikalSatım1952
yılından
bu yana
genel
cerrahi
ve
dişçilik
alanında
kullanılan
medikal
ürünler
üretimi
yapan
Macar
firmasının
, işbirliği
yapa
bileceği
Türk
firmaları
aradığı
bildiril
miştir.
Macaris
tan’da
kurulu
olan
şirketin,
özellikle
genel
cerrahide
kullanılan
bıçak,
makas,
kene, geri
çekici vb.
ürünlerin üretiminde
uzman
laşmış
olduğu
ve bu tür
ürünler ile
ilgilenen
Türk
medikal
firmaları
ile
görüşmek
istediği
belirtil
miştir.
Şirketin
10.000’e
yakın
ürün
çeşidi
olduğu,
200’e
yakın
çalışanının
bulun
duğu, ulus
lararası
sertifi
kalara
sahip
olduğu
ve
ürünleri
nin CE
belgeli
olduğu
belirtil
miştir.
Şirket ve
ürünleri
ile
ilgilenen
ve
bağlantı
kurmak
isteyen
lerin
'medikal
ürünler'
referan
sıyla ALX HUNGARY
adlı
kuruluşa
başvur
maları
gerek
mektedir.
10Gürcistan
/ GEOCOM
Limited
/ Fikret
Kafa
Tsabadze
№:8,
Tbilisi -
Georgia, ,
fikret.
kafa@
yahoo.
com
Danış
manlık
SatımGürcis
tan’da 20
yıldır
pazarlama
ve
danış
manlık
hizmeti
verdik
lerini
belirten
yurtta
şımız,
Gürcistan
pazarına
girmek
isteyen,
Türkiye’
den
Gürcis
tan’a
gelip
yatırım
yapmayı
düşünen
firma
lara
destek
ve
danış
manlık
hizmet
leri
verecek
lerini
bildirmiş
tir. Öte
yandan,
yakın
zamanda
yanarak
kullanı
lamaz
hale
gelen
eski altın
alışveriş merkezinin
yakında
bulunan
Kidobani
AVM’nin
3 katının
yine altın
alışveriş
merkezi
olarak
düzen
lenerek,
sektör
tarafından
acil
talep
edilen
altın
AVM’sinin
bölgeye
yeniden
kazan
dırılması
projesi
için
yatırım
cılar
aradık
ları da
bildiril
mektedir.
Projede;
mevcut
atıl
durumdaki Kidobani
AVM‘nin
3 katının
yatırımcı
tarafından
çok uygun maliyette kiralanarak,
altın
ticareti
için,
gerekli
satış
alanlarının, stantlarının
inşası,
kuyumculuk
için
gerekli
olan
çalışma
atölye
lerinin
inşası,
gerekli
güvenlik
hizmet
lerinin
sağlan
ması ve
altyapı
hizmetleri
ile bir
bütün
halinde
hazır
lanarak,
altın
ticareti
ile
uğraşan
sektöre
kiraya
verilmesi
amaçlan
maktadır.
11KAZAK
İSTAN /
FAZYLBEK
MUSTA
NOV /Mr.
Fazylbek
Mustanov / Yönetici
fazylbek@
gmail.com
/ +7.7172
.769 135;
Kuyum
culuk
OrtaklıkKazakis
tan’da
maden
cilik
alanında
faaliyet
gösteren
ve altın
madeni
işleten
bir
şirketin
üst düzey yöneticisi
olup,
TOBB
Türkçe
Konuşan Girişimciler Programı
kapsa
mında
her yıl
düzenlenen
etkinlik
lerden
birisine
katılan
Fazylbek Mustanov,
kuyum
culuk/
mücevherat konusunda deneyimli
bir Türk iş
ortağı
aradıklarını
ve yapım
aşama
sında olan fabrikalarına
ortak
etmek
istedik
lerini
bildir
miştir.
Fazylbek Mustanov, Kazakis
tan’ın
mücev
herat
ürünleri
nin yüzde
95’ini
ithalat
yoluyla karşıla
dığını
ancak,
Kazak
ürünlerinin desteklen
mesi
amacıyla mücev
herat
ürünleri
nin
ithalatı
nın bu yıl durdurul
duğunu belirtmiştir. Fazylbek Mustanov,
Şirketin
altın
madeni
sahibi
olduğu
için
avantajlı
durumda olduklarını
ve
konsantre madenden
itibaren
nihai
mücev
herat
ürününe
kadar
bütün
işlemleri
yapmaya
karar
verdiklerini, Almatı’dan
satın
aldıkları
800 m2
arsada
yeni bina
inşasına başladık
larını ve
fırından
başlayıp
atölyedeki
bütün
prosedür
için bir
bina
kuracak
larını ve
başlangıç
olarak,
haftada
20 kilo
saf altın
üzerinde
çalışmayı
düşün
düklerini belirtmiştir.
12Tunus /
MENA
Capital
Partners
/ Talel
AYED
Le Grand Boulevard
du Lac
1053 Les
Berges du
Lac – Tunis
talel.ayed
@menacp
.net /
+216.71
.862 328
MobilyaOrtaklıkT.C.
Tunus
Büyük
elçiliği
Ticaret
Müşavir
liği,
ülkenin
en büyük
ofis
mobil
yaları üretici
lerinden
olan
Meuble
Interieur
firması
nın,
sermaye
sinin
% 36’sının
halka
arz
edilece
ğini
(20 Şubat
– 06 Mart
2017
tarihleri
arasında) bildirmiştir.
13Kırgızistan / KANTEMİR AMİTOV / Kantemir
Amitov
Bishkek
/ Kyrgyz
Republic
kantemir@
gmail.com
AltyapıOrtaklıkKırgızis
tan’da
inşaat
ve
altyapı
müteah
hitliği
faaliyet
lerinde
bulunan
ve
TOBB
Türkçe
Konuşan
Girişim
ciler
Programı
kapsa
mında
her yıl
düzenle
nen
etkinlik
lerden
17.’sine
katılan
Kantemir
Amitov,
Avrupa
İmar ve
Kalkınma
Bankası’
nın açtığı
“Bişkek
Su Temini
Projesi”
ihalesine kendileriyle
ortaklık
kurarak
katılacak deneyimli
Türk
şirketi
aradık
larını
bildirmiş
tir. 16
milyon
Avro
tahmini
bedelli
söz
konusu
ihale
kapsa
mında;
Bişkek
civarında
35 adet
içme
suyu
temini
amaçlı
sondaj
kuyusu
açılması,
35 adet
pompa
ve diğer
donanı
mın
alınması,
17,5 km’lik
kanaliz
asyon
kolektör
ünün
projelen
dirilmesi ve gerçekleş
tirilmesi
vb. işler
yer
almak
tadır.
http://
www.ebrd
.com/
work-
with-us/
procure
ment/p-
pn-
150212b
.html
14Bulgaris
tan /
Metal
Travel
Agency
Ltd. /
Tsvetina
Tsocheva
www.alfa-metal.com / office@alfa-metal.com / +359.879.
94 33 88
TurizmOrtaklıkBulgaris
tan’ın
Ankara
Büyük
elçiliği,
Ticari ve
Ekonomik
İlişkiler
Ofisi
tarafından
, bir
gayri
menkul
ve turizm
şirketi
olan
Metal
Travel
Agency
Ltd.
Şirketinin
, yabancı
turizm
acenteleri
ve tur
opera
törleriyle
bağlantı
kurmak
ve işbirliği
yapmak
istediği
bildiril
miştir.
Şirketin
sıra dışı
turizm,
Bulgaris
tan'da
şarap
turizmi,
takım
çalışması etkinlikleri
vb. gibi
faaliyet
lerinin
olduğu
ve hobi
nişancılık,
yamaç
paraşütü
veya
takım
oluşturma
gibi
aşırı
macera
larla dolu
farklı
geziler
düzenle
yebildiği belirtilmiştir.
15Almanya / Seggewiß
Steuer
beratung
Wirt
schafts
beratung
GmbH
/ Ömer
Yasemin
/ İş Danış
manı
Steuer
beratungs
gesellschaft
Prinze
nallee
13, 40547 Düsseldorf - DEUTSCH
LAND,
http://www
.seggewiss-
steuer
beratung.
de/team/
oy@
seggewiss-
steuer
beratung.
de /
+49.2102
.9676810
Danış
manlık
SatımAlmanya
merkezli
mali
müşavirlik bürosunun Avrupa’ya
açılım
planlayan
şirketler
için
danış
manlık
hizmet
lerinin
yanı sıra
şirket
kurulumu
ve
devamında muhasebe
ve vergi işlemlerinin
takibini
yapacak
Alman ve
Türk
yatırım
danışmanı,
mali
müşavir ve
muhase
beci
kadrosu
ile
Almanya’
nın en
yoğun
nüfuslu
ikinci
Bölgesi
Düsseldorf şehrinde
hizmet
verdiği bildirilmiştir.
16Bulgaris
tan /
Metal
Travel
Agency
Ltd. /
Tsvetina
Tsocheva
www.alfa-metal.com
/ office@
alfa-
metal.com
/ +359.
879.94
33 88
EğitimSatımBulgaris
tan’ın
Ankara Büyük
elçiliği,
Ticari ve
Ekono
mik
İlişkiler
Ofisi
tarafın
dan,
güvenlik
eğitim
şirketi
olan
Alfa-Metal
Ltd.
Şirketinin, kurumsal
ve kişisel
güvenlik hizmetleri
kapsa
mında
kurslar
düzenle
mek ve
eğitim
vermek
istediği
bildiril
miştir.
Şirketin
ana
faaliyeti
nin
güvenlik
görevli
leri için
aşağıdaki konularda
eğitim
vermek
olduğu
belirtil
miştir:
mülklerin
fiziksel
güvenliği,
deniz
güvenliği,
yüksek
riskli
bölge
lerde
VIP
koruma,
yakın
koruma
(body
guard),
bankaların güvenliği
ve araçlı
devriyeler
için
hazırlık
eğitimi vb.
Şirketin,
özel
güvenlik
görevli
leri ve
özel
askeri
güvenlik
görev
lileri
yetiştiren
şirket
lere de
tematik
ve
uzman
laşmış
kurslar
düzen
leyebil
diği
belirtil
miştir.
17İngiltere /
Hydro
Interna
tional /
Gökçe
Dönmez
https://
www.
hydro-
int.com /
gokce.
donmez@
bcct.org.tr
/ +90 212
249 04 20
AltyapıOrtaklıkHydro
Inter
national
adlı
firma,
beledi
yelere
ve inşaat
alt yapı
proje
lerine
özellikle
su
yönetimi
konu
sunda
mühen
dislik
çözümleri
ve
sistemleri
sağlayan
bir İngiliz
firmadır.
İngiltere
Clevedon
'da kurulu
olan firma,
dünya
genelinde
40 kadar
ülkede
80 farklı
çzöüm
partne
riyle
hizmet
vermek
tedir.
Firma,
su arıtma,
su kalitesi yönetimi,
taşkın,
dere-ıslah,
yağmur
suyu ve
drenaj
sistemleri
konu
sunda
projelere
özel
sistem
geliştir
mektedir.
Firma
Türkiye
pazarıyla
yakından
ilgilen
mekte
ve
özellikle beledi
yelerin
ve büyük
altyapı
proje
lerine
dahil
olmak
için
Türkiye'de kendine
güvenilir
bir partner aramak
tadır.
Aranan
Özellikler:
ASKI, ISKI
gibi su ve kanaliz
asyon
işletmeleri
ile
bağlantı
larının
olması,
Türk
firmaların
alanında
kuvvetli
olmaları,
Yeniliğe
açık bir mühen
dislik
firması
olması,
ve gerekli
altyapıya
sahip
olması18İngiltere
/ Camvac
Ltd /
Gökçe
Dönmez
http://www.
camvac
limited.com
/ gokce.
donmez@
bcct.org.tr
/ +90 212
249 04 20
Paket
leme
Distribü
törlük
Camvac
Limited
com,
gıda
paket
lemesi
konusunda
inovatif
çözümler
sunan
bir
İngiliz
firmasıdır.
Cam
bridge'de
kurulmuş
olan
firma,
modifiye
atmosfer paketleme sistemleri
(MAP)
konusunda uzmandır.
Genel
Ürün
Grupları: -Camclear-
Taze,
kuru
gıdalar, şeker
lemeler,
-Camfresh- İşlenmiş
et,
makarna,
pasta
-Extrapet-
Tavuk
ve et
ürünleri
Camvac
Ltd.
Türkiye'de
distribü
törlüğünü
yapacak
firma arayışın
dadır.
Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com/?p=1297
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
ULUSLARARASI DİSTRİBÜTÖRLÜK – ALIM-SATIM-ORTAKLIK TALEPLERİ-4
Etiketlendi:                                             

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram