TÜBİTAK 1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI (BİGG)

Hangi Tip Projelere destek verilmektedir?

Bu program, girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.

Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesine yönelik aşağıda açıklanan üç aşamadan oluşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı sırasıyla tamamlayarak TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya geçebilir.

Programın Aşamaları:

 • Uygulayıcı Kuruluşlar ile Girişimcilerin bir araya gelmesi:

 

 • Bu aşamada girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunar.
 • Uygulayıcı kuruluş da bu fikirleri değerlendirir.
 • Ve başarılı bir iş planına dönüştürülmeye olanaklı iş fikirleri için girişimcilere destek verildiği aşamadır.
 • Bu aşamada girişimcilere  mentorluk, iş birliği ağları oluşturma, eğitim destekleri sağlayan Uygulayıcı Kuruluşlar, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin teknik ve ticari açıdan doğrulanması çalışmalarını yürütür.
 • Aşama 1, teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.

Uygulayıcı Kuruluşlar

 1. Aşama süreci 20 Uygulayıcı Kuruluş aracılığı ile yürütülecektir.

Tüm Türkiye’den ve teknoloji alanı gözetmeksizin her teknoloji alanından gelecek iş fikri başvuruları Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından toplanacak, değerlendirilecek ve 2. Aşama başvurusu yapacak girişimci adayları belirlenecektir.

Teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticarileşebilir iş fikri olan ve Programın Uygulama Esasları’nda yer alan “girişimci” tanımındaki kriteri sağlayan girişimci adaylarının 1. Aşama sürecine dahil olmak üzere aşağıda yer alan Uygulayıcı Kuruluşlara başvuru yapmaları gerekmektedir:

2017 yılı Çağrı Döneminde Faaliyet Gösterecek Uygulayıcı Kuruluşlar:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TTO

ATILIM ÜNİVERSİTESİ TTO

BİLKENT CYBERPARK

DOKUZ EYLÜL-DEPARK

ERCİYES TEKNOPARK

FIRAT TTO

GAZİ TEKNOPARK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TARGET TTO

HACETTEPE –TTM

İNNOPARK KONYA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

İSTANBUL TEKNOKENT

İTÜÇEKİRDEK

KONYA TEKNOKENT

MARMARA TEKNOKENT

ODTÜ TEKNOKENT

ÖZYEĞİN GİRİŞİM FABRİKASI

TOBB ETÜ TTO

TÜRK EKONOMİ BANKASI- TEB

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TTO

YILDIZ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK

 • iş planlarının bu Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirilmesi:
 • Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir.
 • TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak sermaye desteği sağlanır.
 • Bu aşamada, Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları yapılır.
 • TEYDEB Aşama 2 süresince kuruluşun isteğine bağlı olarak iş rehberi desteği sağlayabilir.

 

 

 • Performans İyileştirme ve Ticarileştirme Aşaması:

 

 • Aşamada, yeni kurulan teknogirişim şirketin, Aşama 2’de elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılması faaliyetleri gerçekleştirilir.
 • Aşama 3, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar.
 • Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir.
 • Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihten sonraki 24 ay içerisinde Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvuruda bulunabilir.
 • Aşama 3 kapsamında projelerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ait Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.

 

Kimler Başvurabilir?

Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, Teknogirişim Sermayesi Desteği çağrısında belirtilen nitelikleri taşıyan, örgün öğrenim veren üniversitelerin

 • Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek öğrenci,
 • Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
 • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce almış kişi başvuru yapabilir.

 

Destek Süresi

 1. a) Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşa, TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında sağlanacak destek ile yürütülecek faaliyetlerin destek süresi uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.
 2. b) Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla on sekiz (18) aydır.
 3. c) Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.

 

 

Destek Miktarı

Aşama 1 için TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

Aşama 2 için; teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek sermaye desteği en fazla yüz elli bin (150.000) TL’dir.

Aşama 3 için; TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı hükümleri geçerlidir.

 

Desteklenen Gider Kalemleri

 1. a) Personel giderleri,
 2. b) Seyahat giderleri,
 3. c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 4. d) Malzeme ve sarf giderleri,
 5. e) Yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri,

 

Desteklenmeyen Giderler

 1. a) katma değer vergisi,
 2. b) Yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları hariç, kuruluş ortaklarının kuruluş/firma dışında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) veya (c) bendine tabi olması durumunda, söz konusu kuruluş ortaklarının projedeki çalışmalarına karşılığı olan personel giderleri,
 3. c) her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,
 4. d) amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,
 5. e) dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,
 6. f) patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,
 7. g) huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,
 8. h) personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek, servis ulaşım giderleri ve sosyal yardımlar,
 9. i) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kuruluş ortaklarına ait sigorta primleri,

 

 1. j) şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,
 2. k) seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,
 3. l) teknolojik doğrulama faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,
 4. m) vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,
 5. n) inşaat ve tesisat giderleri,
 6. o) CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.
 7. p) AGY112, AGY312 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderleri,
 8. r) fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı ve kırtasiye malzemeleri,
 9. s) ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,
 10. t) telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
 11. u) ofis, depo, stand kira giderleri,
 12. v) konaklama giderleri.

Aşama 3 kapsamında desteklenmeyen giderler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esasları geçerlidir.

 

Başvuru Formları

Programın 1. Aşamasına başvurular 1601 Programı çağrısı ile belirlenen Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından kabul edilecektir. Yukarıda listelenen uygulayıcı kuruluşların sitelerini takip etmekte fayda olacaktır.

 1. Aşama başvuruları ise 1. Aşamada başarılı bulunan girişimci tarafından PRODİS uygulaması üzerinden alınacaktır. Aşağıdaki 2. Aşama iş planı başvuru dokümanlarının başvuru öncesinde taslak olarak hazırlanması faydalı olabilir.

Proje Başvurusu ve Dokümanları

 

E-Başvuru

Girişimci, uygulayıcı kuruluşun desteği ile hazırladığı 2. Aşama başvurusu olan iş planını Teknogirişim Sermayesi Desteği çağrı takvimine uygun olarak http://eteydeb.tubitak.gov.tr  adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) uygulaması üzerinden (güvenli elektronik imza kullanılarak veya kullanılmadan) yapar. Başvuru süreci ile ilgili bilgiler PRODİS uygulamasının yukarıda verilen internet adresinde yer almaktadır.

Programın başvuru, değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerine ilişkin detaylı bilgi için “Teknogirişim Sermayesi Desteği Çağrı Duyurusu” ve “1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Uygulama Esasları” incelenmelidir.

 

Değerlendirme Kriterleri:

Aşama 2’ye sunulan iş planları panel yöntemiyle değerlendirilir. Panelist aşağıdaki üç boyutun kriterlerini dikkate alarak iş planını değerlendirir:

 1. a) İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
 2. b) İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği,
 3. c) İş planının ticarileşme potansiyeli.

 

Değerlendirme Yöntemi

Aşama 1 kapsamında girişimcilerin sundukları iş fikirleri 1601 Programı çağrısıyla desteklenen uygulayıcı kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’ın uygun gördüğü yöntemlerle değerlendirlir.

    Aşama 2’ye sunulan iş planları panel yöntemiyle değerlendirilir. İş planları TÜBİTAK tarafından belirlenen panellerde en az 3 panelistin katılımı ile değerlendirilir. Panelistler dışında TÜBİTAK tarafından her panel için bir moderatör belirlenir. Panelde iş planı hakkında tüm panelistlerin “Kriterler” bölümünde belirtilen üç boyutun kriterleri dikkate alınarak değerlendirmeleri alınıp tartışmalar tamamlandıktan sonra iş planına ilişkin panel görüşü oluşturulur.

    Aşama 3 başvuru dokümanı TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esasları kapsamında değerlendirilir.

 

İzleme ve Sonuçlandırma

Burada çeşitli raporlamalar oluşur:

AGY312: İş planının dönemsel gerçekleşen faaliyetlerini ve harcamalarını içerir.

AGY112: Sözleşme, destek karar yazısı ve varsa rehber raporu

AGY500: AGY312  raporunun, rapor dizpozisyonuna uygunluğuna bağlı olarak düzenlenen “Harcama ve Gider Belgeleri Kabul Formu”’dur.

AGY412: Harcama ve Gider Belgeleri Kabul Formu’nu içerir.

 

Buna göre İzleme ve Sonuçlandırma aşamaları şu şekildedir:

 • Girişimci, iş planının dönemsel gerçekleşen faaliyetlerini ve harcamalarını içeren AGY312 en geç gerçekleşme dönemini takip eden ikinci (2 nci) ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunar.
 • İş planı; AGY112, sözleşme, destek karar yazısı ve varsa rehber raporu doğrultusunda TEYDEB proje teknik uzmanı tarafından ön değerlendirmeye alınır.
 • Ön değerlendirme sonrasında mali değerlendirme yapılır.
 • AGY312’nin mali değerlendirmesi kapsamında TÜBİTAK bünyesindeki mali değerlendirme uzmanı tarafından AGY500 incelenir.
 • AGY500, rapor dispozisyonuna uygun bulunursa, proje teknik uzmanının ön değerlendirmesi dikkate alınarak iş planının ilgili dönem harcamalarına ilişkin “Harcama ve Gider Belgeleri Kabul Formu” mali değerlendirme uzmanı tarafından düzenlenir.
 • İzleyici; iş planının ilerleyişi ve kazanımları, desteklenecek harcama ve giderler ve benzeri konulara ilişkin görüş ve önerilerini raporladığı AGY412’yi; dönem raporu, varsa rehber raporu, gider formları, AGY112, TÜBİTAK tarafından iletilen notlar ile kuruluşu yerinde yapacağı ziyareti esas alarak hazırlar.
 • Mali değerlendirme sonucunda Harcama ve Gider Belgeleri Kabul Formu düzenlenmiş ve talep edilen AGY412 raporu gönderilmiş ise AGY312 üzerinde proje teknik uzmanı son değerlendirmesini yaparak desteklemeye esas harcama tutarını belirler.
 • Kuruluşa aktarılan sermaye desteği ve tüm AGY312’lerin değerlendirilmesi sonunda hesaplanan destek tutarı toplamı dikkate alınarak mahsuplaşma işlemleri gerçekleştirilir. Aşama 2 destek süreci sonlandırılır.

 

Ödeme

Aşama 2’de destek kapsamına alınan sermaye desteği tutarı, 3 ödeme paketi halinde sermaye şirketi ile TÜBİTAK arasında proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından, TÜBİTAK bütçe olanakları dikkate alınarak TÜBİTAK tarafından belirlenen ve çağrı duyurusunda belirtilen usullere uygun olarak aşağıda belirtildiği şekilde destek özel hesabına aktarılır:

 1. a) Destek kapsamına alınan bütçeye ilişkin ilk ödeme proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından destek özel hesabına aktarılır.
 2. b) Ara ödeme, desteğin ilk dönemine ait İş Planı İlerleme Raporunun (AGY 312) teknik ve mali incelenmesinin ardından,

c)son ödeme ise desteğin son dönemine ait İş Planı İlerleme Raporunun (AGY 312) teknik ve mali incelenmesinin ardından, bu Uygulama Esaslarının 35 inci maddesinde belirtilen proje sonu işlemleri de dikkate alınarak destek özel hesabına aktarılır. İş planına ilişkin süre uzatımının son dönemde gerçekleştiği durumlarda kalan son ödeme iş planının yeni bitiş tarihinden sonra gerçekleştirilir.

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com/?p=1147
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
TÜBİTAK 1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI (BİGG)
Etiketlendi:                                                         

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram